นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
อีเมล์ amornrat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร, อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล และกนกพงษ์ ศรีเที่ยง. (2560). การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันที่ได้จากการไพโรไลซิสพลาสติกพอลิพรอพิลีนเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาอสัณฐานที่ทำการสกัดได้จากแกลบข้าว. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, 10(2), 12-23.
ไม่มีข้อมูล