นางสาวสุวรรณี ปัญยศ

รายละเอียด
ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีเมล์ suwannee_pa@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล