นางสาวรจนา บุญลพ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
อีเมล์ rotjana@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ( กิจกรรมบำบัด )
คุณวุฒิปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( จิตวิทยาพัฒนาการ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ