นายพีรวัตร ลือสัก

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์
อีเมล์ peerawat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. พีรวัตร ลือสัก และสมควร สงวนแพง. (2560). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการแยกเมล็ดกระเจี๊ยบแดงออกจากผลโดยใช้เทคนิค ECRS. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 41-54.
ไม่มีข้อมูล