นายนิวัฒน์ชัย ใจคำ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
อีเมล์ niwatchai@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ความเชี่ยวชาญ การจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์สีเขียว
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. ศุภชัย ฟองขาว, ทนงศักดิ์ อินต๊ะรัตน์, สุรชัย ยาปา, สุเมธ เครือคำ, นิวัฒน์ชัย ใจคำ, อำนวย คำบุญ และกำพล จินตอมรชัย. (2560). การปรับปรุงประสิทธิภาพคลังจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 (น. B-54-B-60). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
  2. มงคล จับใจนาย, นัทธพงศ์ ปาเปาอ้าย, ธีรทรรศน์ ท่าดีสม, นิวัฒน์ชัย ใจคำ และอำนวย คำบุญ. (2560). การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุน้ำผึ้ง กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 (น. B-61-B-66). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
  3. วรากร คำรังษี, ณครินทร์ สุรินทร์, ธนัทเทพ แก้วมา, นิวัฒน์ชัย ใจคำ และอำนวย คำบุญ. (2560). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปอกสัปรดภูแล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 (น. B-97-B-103). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.