นายธนากร สร้อยสุวรรณ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา สถาปัตยกรรม
หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม
อีเมล์ tanagons@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาปัตยกรรม )
คุณวุฒิปริญญาโท เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ( เคหการ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล