นายนิติพงษ์ สมไชยวงค์

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ nitipong@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมการวัดคุม )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. ธนพล เสียงดี, วุฒิชัย ปิ่นแก้ว, นิติพงษ์ สมไชยวงค์ และวิฑูรย์ พรมมี. (2560). การปรับปรุงคุณภาพของวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสง สำหรับโคมไฟถนน. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19(3), 129-136.

การประชุมวิชาการ

  1. ณัฐวัตร นาขยัน, ภุชงค์ มานุ่ม และนิติพงษ์ สมไชยวงค์. (2560). การออกแบบและสร้างกังหันตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 467-473). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.