นายวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ wichet_thip@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. จีระพงษ์ คำใจ, ชานนทร์ ทิพย์จักร, รัตนาพร นรรัตน์ และวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ. (2560). การกระตุ้นการออกดอกของเห็ดตับเต่าโดยใช้วิธีช็อตด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 100-103). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. รัตนาพร นรรัตน์, ก่อพงศ์ ฐิตวรังสรรค์, กันตพงศ์ เรือนแก้ว, วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ และธีรวัฒน์ ผุสดี. (2560). การกระตุ้นการออกดอกของเห็ดตับเต่าโดยใช้วิธีช็อตด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 96-99). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  3. วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ, ประพันธ์ มิ่งมรกต, และสิรเบศร์ ทุนอินทร์. (2560). การศึกษาลักษณะและการป้องกันแก้ไขการเกิดกระแสกระชากในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง. ใน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (น. 701-704). เลย: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ.