นายอนนท์ นำอิน

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ anamin@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( เทคโนโลยีพลังงาน )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. อนนท์ นำอิน, ณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์ และวรากร แก้วมี. (2560). เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งเฟสชนิดแม่เหล็กถาวรตามแนวรัศมีพิกัด 1.5 กิโลโวลต์แอมแปร์. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 200-203). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. ฉัตรชัย ถิ่นทิพย์, ประสงค์ แก้วดำ, เอกชัย ชัยดี และอนนท์ นำอิน. (2560). การพัฒนาวงจรส่งไฟฟ้ากำลังไร้สายพิกัดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 528-531). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  3. นิคม ธรรมปัญญา, อนนท์ นำอิน และอุดร อาวาสพรม. (2560). การหาองค์ประกอบที่เหมาะสมในการใช้หลอด LED ทดแทนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการปลูกดอกเบญจมาศ (นำร่อง ณ. โครงการหลวงสะโง๊ะ จ.เชียงราย). ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 274-277). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  4. นรงค์ฤทธิ์ บ้านสระ, สมเพชร วงค์ษา และอนนท์ นำอิน. (2560). การออกแบบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 431-440). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
  5. กฤษณะ เมืองชุม, คุณากร ศรีวิชัย และอนนท์ นำอิน. (2560). การศึกษาการอัดประจุและคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบดีปไซเคิ้ล. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 441-444). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
  6. คมกฤษณ์ อินต๊ะวงค์, อรรณพ เข็ดขาม และอนนท์ นำอิน. (2560). ผลตอบสนองเวลาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 445-449). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
  7. กิตติศักดิ์ ชุ่มมงคล, พชร กฤตยาวิวัฒน์ และอนนท์ นำอิน. (2560). ผลตอบสนองเวลาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 450-457). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.