นางนิอร สิริมงคลเลิศกุล

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร ปวส.ช่างโยธา
อีเมล์ nion@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. Sirimongkonlertkul, N., Prommee, W., Pongleerat, S. & Phonekeo, V. (2017). The Outcomes of New Application for Controlling Smoke Haze Problem in Chiang Rai. GMSARN, 11(1), 45-50.
ไม่มีข้อมูล