นายสุรชัย อำนวยพรเลิศ

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
อีเมล์ aretomrit@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. สุรชัย อำนวยพรเลิศ. (2561). การศึกษากำลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์คุณภาพต่ำในจังหวัดเชียงราย. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 (น. ..... -.........). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
  2. สุรชัย อำนวยพรเลิศ, จักรกฤช มณีรัตน์, ทศพร พันธ์เสงี่ยม และวนัส ใจปิมปา. (2560). การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานและทางกลของไม้ไผ่ในจังหวัดเชียงราย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 (น. 1553-1558). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.