นายนพพร พัชรประกิติ

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ pnopporn@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ( ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ )
คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( ไม่ระบุสาขาวิชา )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( เทคโนโลยีพลังงาน )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. Kuadkeaw, W. & Patcharaprakiti, N. (2017). A Technical and Economic Assessment of Salar Powered Split type Air Conditioner with R22 BLDC Rotary Compressor. In The 9th International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (p. 88). Chiang Mail: Rajamangala University of Technology Lanna.