นายสิทธิชัย จีนะวงษ์

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ sithichai19@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. พิจิตตรา วงค์ษา, ภาณุวัฒน์ พอรินทร์ และสิทธิชัย จีนะวงษ์. (2560). การผลิตไฟฟ้ากระแสตรงด้วยรถจักรยานทั่วไป. ใน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (น. 891-894). เลย: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ.