นายวิโรจน์ ปงลังกา

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ wirot@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. วิโรจน์ ปงลังกา, Prototype of Low Cost Digital Modulator-An Education,” ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISEB 2017 มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน
  2. เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา, และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การคัดแยกความสุกสตรอเบอรี่ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 55-62.

การประชุมวิชาการ

  1. ภานุพงค์ ชมภูติ๊บ, คุณไกร ใจอักษร, ชญภพ บุญทาศรี และวิโรจน์ ปงลังกา. (2560). ระบบควบคุมแสงสำหรับโรงเรือนปลูกดอกเบญจมาศ. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 500-503). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. ชญภพ บุญทาศรี และวิโรจน์ ปงลังกา. (2560). เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ ต้นทุนต่ำ สำหรับบ่อเลี้ยงปลา. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 278-281). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  3. Ponglangka, W. & Boontasri, C. (2017). Prototype of Low Cost Digital Modulator-An Education. In The 9th International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (p. 63-69). Chiang Mail: Rajamangala University of Technology Lanna.
  4. Boontasri, C. & Ponglangka, W. (2017). Feasibility Study of Water Turbidity Measurement Using the Laser light Beam. In The 9th International Conference on Sciences Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (p. 57-62). Chiang Mail: Rajamangala University of Technology Lanna.