นางสุจิตรา จีนะวงษ์

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ phahongsa@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ

  1. ชัยชนะ ชัยสมบัติ, พงศกร อินทรีย์, สุจิตรา จีนะวงษ์ และชญภพ บุญทาศรี. (2560). เตียงช่วยยืนสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการทรงตัวสามารถปรับสูง-ต่ำได้. ใน การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (น. 520-523). จันทบุรี: เครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า.
  2. กนกพร ทองสะอาด, ธนาพร ธนเสนีวัฒน์ ยุภาวดี ธิลา และสุจิตรา จีนะวงษ์. (2560). การศึกษาการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชในคอนโดแบบควบคุมอัตโนมัติ. ใน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (น. 21-24). เลย: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ.