นายวิวัฒน์ ทิพจร

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อีเมล์ wiwat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
คุณวุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

 1. วิวัฒน์ ทิพจร, อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร, สมนึก หม่อโป๊ะกู่, และเฉลิมวุฒิ แก้วตา. (2561). การลดการประสานสัมพันธ์ที่ผิดพลาดของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบมีทิศทางด้วยขั้นตอนวิธีมีมีติก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(2), 1-11.
 2. ณัฐดนัย เลิศชมภู, กิตติพงศ ตั๋นเมือง, อนุสรณ ยอดใจเพ็ชร, และวิวัฒน ทิพจร. (2561). การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขณะใช้งานด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบการหาอาหารของแบคทีเรียแบบปรับตัวเอง. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(1), 44-56.
 3. วิวัฒน์ ทิพจร, ชนะชน ไกลถิ่น, และจักรพงศ์ เฉลิมกิจ. (2561). การประยุกต์ใช้มีมีติกอัลกอริทึมเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(1), 43-52.
 4. เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา, และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การคัดแยกความสุกสตรอเบอรี่ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 55-62.
 5. นพคุณ คำคึง, ปฏิภาณ จีปน, ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องคั่วชาควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ อาร์ทรี สำหรับโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (น. 397-402). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.
 6. ธีระวัฒน์ ผุสดี, กฤษดา ทัศกานิเวศน์, อนันต์ชัย ขอเตชะ, และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขณะใช้งาน ภายใต้สภาวะแรงดันไม่ สมดุล ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 (น. 817-829). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
 7. Yodjaiphet, A., & Tippachon, W. (2018). The design of IoT system for icehouse manufacturing. In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) (pp. 13-16). Bangkok: Thai-Nichi Institute of Technology.
 8. W. Tippachon and T.Pussadee Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2017
 9. Tippachon, W., & Pussadee, T. (2017). Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2017.

การประชุมวิชาการ

 1. ภัสกร ไคร้ม่วง, ภาคภูมิ ทางสี, วิวัฒน์ ทิพจร และอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร. (2560). การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิ. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (น. 411-419). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
 2. นพคุณ คำคึง, ปฏิภาณ จีปน, ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องคั่วชาควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ อาร์ทรี สำหรับโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (น. 397-402). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.
 3. Tippachon, W. & Pussadee, T. (2017). Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting. In 12 th GMSARN International Conference 2017 (p. E-51). Bangkok: The Greater Mekong Subregion Academic and Research Network.
 4. ธีระวัฒน์ ผุสดี, กฤษดา ทัศกานิเวศน์, อนันต์ชัย ขอเตชะ, และวิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขณะใช้งาน ภายใต้สภาวะแรงดันไม่ สมดุล ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 (น. 817-829). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
 5. Yodjaiphet, A., & Tippachon, W. (2018). The design of IoT system for icehouse manufacturing. In 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) (pp. 13-16). Bangkok: Thai-Nichi Institute of Technology.
 6. Tippachon, W., & Pussadee, T. (2017). Current Only Directional Relay by Positive-Sequent Current Detecting. 12th GMSARN International Conference 2017 (pp. ...-....). Bangkok: The Greater Mekong Subregion Academic and Research