นายมานัส แสวงงาม

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา วิทยาศาสตร์
หลักสูตร แผนกวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ manus_s@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ( การบริหารโรงเรียน )
คุณวุฒิปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ( คณิตศาสตร์ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. มานัส แสวงงาม. (2560). ผลการใช้ชุดการสอนวิชาสถิติพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. กาสะลองคำ, 12(3), น-น.
ไม่มีข้อมูล