นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุล

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บัญชี
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
อีเมล์ phannipha@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การบริหารธุรกิจ )
คุณวุฒิปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต ( การจัดการธุรกิจ )
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ดังนี้ 1. สอนรายวิชาตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 2. ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล