นายราเชนทร์ ชูศรี

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บริหารธุรกิจ
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ
อีเมล์ rachen@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจศึกษา )
คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล