นายนิติศักดิ์ เจริญรูป

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บริหารธุรกิจ
หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อีเมล์ nitisak@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( ระบบสารสนเทศ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ )
ความเชี่ยวชาญ สอน + หนังสือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. นิติศักดิ์ เจริญรูป. (2560). การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริมเพื่อนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 10(1), 13-30.
ไม่มีข้อมูล