นางณภัทร ทิพย์ศรี

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บริหารธุรกิจ
หลักสูตร บธ.บ.การจัดการ
อีเมล์ napat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ )
คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บริหารธุรกิจ )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การจัดการ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูล

การประชุมวิชาการ