นางชไมพร รัตนเจริญชัย

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บัญชี
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
อีเมล์ chamai@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ( ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา) )
คุณวุฒิปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ( บัญชี )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การบริหารธุรกิจ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. ชไมพร รัตนเจริญชัย, ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ และสัมพันธ์ เนตยานันท์. (2560). ผลกระทบจากการกำกับดูแลกิจการและรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 13(37), 53-72. doi:10.14456/jap.2017.5
ไม่มีข้อมูล