นางสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

รายละเอียด
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์
อีเมล์ P_Sirichom@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ประวัติศาสตร์ )
คุณวุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( การสอนสังคมศึกษา )
คุณวุฒิปริญญาเอก Doctor of Philosophy ( การพัฒนาการศึกษา )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล