นายบุญสม น่วมคำนึง

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร กลุ่มวิชาสุขภาพ
อีเมล์ boonsom@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ( พลศึกษา )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์การกีฬา )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล