นางวรีวรรณ เจริญรูป

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บัญชี
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
อีเมล์ Wareewan@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ( การบัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ( ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา) )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การบัญชี )
ความเชี่ยวชาญ ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี (Business Intelligence for Data Analytics in Accounting) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี โดยการใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Power BI for Desktop) 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีตามวงจรรายได้ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีตามวงจรรายจ่าย 3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสินทรัพย์ถาวร 4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 5. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์การจัดซื้อการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การติดตามโอกาสทางการขาย เป็นต้น
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. วรีวรรณ เจริญรูป, พวงทอง วังราษฏร์ และนภาภรณ์ ทรัพย์กุลมงคล.(2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับผลการดำเนินงานของกิจการ:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ปัญญาภิวัฒน์, 9(3), 43-54.
ไม่มีข้อมูล