นางวรีวรรณ เจริญรูป

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา บัญชี
หลักสูตร บช.บ.การบัญชี
อีเมล์ Wareewan@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ( การบัญชี )
คุณวุฒิปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ( ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา) )
คุณวุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การบัญชี )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ

วารสารวิชาการ

  1. วรีวรรณ เจริญรูป, พวงทอง วังราษฏร์ และนภาภรณ์ ทรัพย์กุลมงคล.(2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับผลการดำเนินงานของกิจการ:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ปัญญาภิวัฒน์, 9(3), 43-54.
ไม่มีข้อมูล