นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์

รายละเอียด
ตำแหน่ง อาจารย์
คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ศิลปศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
อีเมล์ anirut@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต ( ภาษาญี่ปุ่น )
คุณวุฒิปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล