นางโสมวรรณ ทิพจร

รายละเอียด
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองการศึกษา เชียงราย
หลักสูตร ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยี
อีเมล์ sommawan@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ )
ความเชี่ยวชาญ ได้รับประกาศนียบัตร MOS Word Expert
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล