นางรัญชนา นำอิน

รายละเอียด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองบริหารทรัพยากร เชียงราย
หลักสูตร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ ranchana@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการทั่วไป )
คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การบริหารธุรกิจ )
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล