ค้นหาบุคลากร
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 4 ก.ค 2565
52 คนที่หาเจอ
#ชื่อ-สกุลอีเมล์ตำแหน่งสังกัดAction
1
image
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรืองmanoruang@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2
image
ดร.วรีวรรณ เจริญรูปWareewan@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3
image
นางสาวรจนา บุญลพrotjana@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
4
image
นางกนกอร จิตจำนงค์kanokon@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
5
image
นายMichael Carlo Mercado Alejandromichael_mi64@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
6
image
นายปรีชา พลชัยpreecha.ponchai@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
7
image
นางสุจิตตา หงษ์ทองs_nuning@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
8
image
รองศาสตราจารย์สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติP_Sirichom@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
9
image
นางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสดsuphattharajit@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
10
image
นางกรวิกา ไชยวงศ์kornwika_nim@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
11
image
นางสุวิสา ทะยะธงchompu_pum@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
12
image
นางสาวกันต์ฤทัย เนื้ออุ่นKanruecthai.10@gmail.comอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
13
image
นางสาวโสภา เภสัชพิพัฒน์กุลphannipha@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
14
image
นางสาวณัฐรกานต์ คำใจวุฒิnattharakan@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
15
image
นางปาริชาติ อำนวยพรเลิศparichatam@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
16
image
นางธนีนุช เร็วการTANEENUCH@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
17
image
นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพรadcharaporn@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
18
image
นางกมลลักษณ์ ชัยดีkamonlak@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
19
image
นางสาวธิษณา ศรัทธารัตน์ธนาking21@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
20
image
นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาลpapapon@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
21
image
นางสาวปองสุข ศรีชัยpongsooks@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
22
image
นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยpatcharaporn@rmutl.ac.thเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
23
image
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ธิพัชร วิมุกตายนpornthipatch@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
24
image
นางพิทธินันท์ สมไชยวงค์bala.cr_2@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
25
image
นายอนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์anirut@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
26
image
นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐtidarat@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
27
image
นางสาวJanine Alexandra S. Viernesjanine@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
28
image
ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูปnitisak@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
29
image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แววดาว พรมเสนwaewdao@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
30
image
นางสาวศิรินาฏ จันทนะเปลินsirinat@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
31
image
นางสาวอุสิธารา จันตาเวียงusitara_cr@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
32
image
นายภีราวิชญ์ ชัยมาลาperavit@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
33
image
นายทัดมนู โพธิสารัตน์nickydance77@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
34
image
นางสาวภัทราพร สมเสมอpattraporn@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
35
image
นายธนาวัฒน์ ขันติวงค์thanawat_kan@rmutl.ac.thอาจารย์ประจำ